ΠΛΑΙΣΙΟ

Το ερευνητικό έργο e-ΣΚΑΠΑΝΗ με τίτλο: «Η Θεσσαλονίκη της εποχής του Γαλέριου: αναβιώνοντας μια λαμπρή ιστορική περίοδο της πόλης, με οδηγούς τη διεπιστημονική έρευνα και τις τεχνολογίες αιχμής» υποστηρίζεται και χρηματοδοτείται από τη Δράση Εθνικής Εμβέλειας “Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» – «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» – «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»”, υπό το πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ». Βασικός στόχος της Δράσης είναι η δημιουργία της απαραίτητης γνωσιακής βάσης σε εστιασμένους τομείς, μέσω της ενίσχυσης της έρευνας και της τεχνολογίας, με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας δυναμικών κλάδων της οικονομίας και την τόνωση της παραγωγικής δραστηριότητας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Η Δράση έχει ως στόχους:

  • Την επικέντρωση των προσπαθειών και των πόρων σε εστιασμένες Ε&Τ προτεραιότητες, σημαντικές για την οικονομία και την κοινωνία, με σκοπό την μεγιστοποίηση της ωφέλειας για την ελληνική οικονομία, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της εθνικής στρατηγικής ΕΤΑΚ για την έξυπνη εξειδίκευση (στρατηγική RIS3),
  • Την ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων ή υπηρεσιών ή μεθόδων παραγωγής με υψηλή προστιθέμενη αξία με σκοπό την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας/παραγωγικότητας των επιχειρήσεων των επί μέρους κλάδων των ειδικών δράσεων και την διείσδυσή τους σε νέες αγορές,
  • Την αποτελεσματικότερη διασύνδεση του ερευνητικού συστήματος της χώρας με τον παραγωγικό ιστό της οικονομίας, την δικτύωση των μερών της αλυσίδας αξίας Υδατοκαλλιεργειών, των Υλικών, του Πολιτισμού και την ενίσχυση της συμμετοχής των επιχειρήσεων στην ανάληψη Ε&Τ δραστηριοτήτων.

Ειδικότερα, η ειδική δράση «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» έχει στόχο την υλοποίηση εμβληματικού χαρακτήρα έργων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας με την ανάπτυξη προϊόντων, υπηρεσιών, μεθόδων, πρωτότυπων ερευνητικών διατάξεων, νέων τεχνολογιών ή άλλων καινοτόμων εφαρμογών και διαδικασιών με πυλώνες παρέμβασης τη διάγνωση, συντήρηση, τεκμηρίωση και ανάδειξη μνημείων, έργων τέχνης, αντικειμένων και άλλων ιστορικών στοιχείων πολιτισμού. Αυτό θα επιτευχθεί με την πιλοτική ανάπτυξη και λειτουργία σε πραγματικές συνθήκες προσβάσιμων στο κοινό επιδεικτικών εγκαταστάσεων σε χώρους όπως  μουσεία, μνημεία, ανοικτές ανασκαφές, εργαστήρια διάγνωσης και συντήρησης, τα οποία χρησιμοποιούν καινοτόμες τεχνικές (open labs).

Το έργο e-ΣΚΑΠΑΝΗ έχει λάβει χρηματοδότηση από το Ελληνικό Κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση ύψους €756.651,20, ενώ ο συνολικός του προϋπολογισμός ανέρχεται σε €799.376,00. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 36 μήνες από την έναρξή του.